År 2023

Fi | Sv | En
key-figures
image test
Stockmannkoncernen fortsatte att förbättra sitt justerade rörelseresultat och Lindexdivisionens lönsamhet slog ett historiskt rekord. Koncernens omsättning minskade till 951,7 (981,7) miljoner euro, men ökade i lokala valutor med 1,6 %.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Förbättrad lönsamhet och uppdaterade strategier möjliggör framtida tillväxt

År 2023 fokuserade Stockmannkoncernen på att systematiskt skapa en stabil och hållbar framtida grund för bägge divisionerna i syfte att säkerställa en långsiktig tillväxt i aktieägarvärdet. Trots utmaningarna i marknadsläget på grund av den fortsatta höga inflationen, höga räntenivåer samt geopolitiska osäkerheter lyckades koncernen förbättra sin lönsamhet. Orsakerna till det förbättrade resultatet var en strategisk fokusering, prioritering av viktiga initiativ och teamets engagemang för att uppnå målen.

Till följd av detta förbättrades koncernens justerade rörelse­resultat för år 2023 till 80,0 miljoner euro (79,8). Förbättringen i lokala valutor var dock avsevärd. Lindexdivisionen överträffade den genomsnittliga marknadstillväxten, och det justerade rörelse­resultatet slog ett historiskt rekord och uppgick till 90,3 (90,0) miljoner euro. År 2023 hade förändringar i utländska valutakurser en negativ inverkan på 5,7 miljoner euro på den justerade rörelse­vinsten. Stockmanndivisionens justerade rörelseresultat var något lägre än jämförelseåret och uppgick till -6,3 (-5,4) miljoner euro. Utan den negativa inverkan pga. den minskade ytan i Stockmannvaruhuset i Östra centrum skulle divisionens resultat ha förbättrats. Stockmanndivisionen förbättrade sitt resultat under andra halvåret jämfört med året innan.

Vi har en tydlig plan för att accelerera värdeskapandet framåt. På vår kapitalmarknadsdag i november publicerade vi uppdaterade strategier och finansiella mål för divisionerna. Lindexdivisionen kommer fokusera på att accelerera sin tillväxt, fortsätta sin transformation till en mer hållbar affärsmodell och särskilja kostnader från tillväxt. Stockmanndivisionen siktar på förbättrad tillväxt och lönsamhet genom att satsa på lyx- och premiumsegment, att öka och tillvarata den lojala stamkundskretsen samt att säkerställa en sömlös omnikanalupplevelse. Dessutom finns det ett tydligt fokus på operativ effektivitet och på att bredda omsättningsbasen.

Stockmannkoncernens underliggande affärsverksamhet utvecklas i rätt riktning, och vår finansiella ställning förbättrades ytterligare i fråga om fritt kassaflöde, finansiering och eget kapital under år 2023. Den nuvarande finansiella positionen fungerar som en stabil grund för vidareutveckling och investeringar inom områden såsom process­effektivitet och digitalisering, vilket möjliggör en eftersträvad tillväxt. Byggandet av Lindex nya omnikanalbaserade distributionscenter är en investering på 110 miljoner euro och projektet framskrider väl. Målet är att distributionscentret tas i drift under hösten 2024.

I september meddelade vi att Stockmannkoncernen inleder en strategisk utvärdering i syfte att förtydliga aktieägarvärdet genom att omfokusera koncernens affärsverksamhet på Lindex. I anslutning till den strategiska utvärderingen överväger Stockmann Oyj Abp att byta namn till Lindex Group, och dessutom kommer olika strategiska alternativ för Stockmanns varuhusverksamhet att utredas. Utvärderingen pågår och förväntas bli klar år 2024. År 2023 framskred även företagssaneringen, som vi siktar på att avsluta så fort som möjligt.

I oktober tog Stockmannkoncernen ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan. Vi skickade in våra nya klimatmål till Science Based Targets initiative (SBTi) och utarbetade en plan för bägge divisionerna för att nå målen. Koncernens mål är att minska utsläppen med 42 % fram till år 2030 jämfört med år 2022. Vi förväntar oss att de vetenskapligt baserade klimatmålen kommer att bli validerade år 2024.

Jag vill hjärtligt tacka alla våra anställda, aktieägare, kunder, varuleverantörer och partner för ett gott samarbete under år 2023. Jag ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans mot ett starkare, växande bolag samt att skapa hållbart värde för alla våra intressenter.

Susanne Ehnbåge
Verkställande direktör, Stockmannkoncernen

Läs mer

HÖJDPUNKTER ÅR 2023

NYTT KLIMATMÅL FÖR HELA KONCERNEN

NYTT KLIMATMÅL FÖR HELA KONCERNEN

I linje med Science Based Targets initiative (SBTi) utarbetade Stockmannkoncernen en vetenskapligt baserad klimatplan som siktar på att minska den egna verksamhetens och värdekedjans klimatutsläpp med 42 % fram till år 2030 jämfört med år 2022. I oktober lämnade Stockmann klimatplanen och de relaterade målen till SBTi:s experter för validering. Koncernen förväntar sig att SBTi godkänner klimatmålsättningen under år 2024.

LINDEX SATSAR PÅ CIRKULÄR EKONOMI

LINDEX SATSAR PÅ CIRKULÄR EKONOMI

Lindex fortsätter sin cirkulära transformation genom att aktivt söka efter nya tjänster och affärsmodeller. År 2023 tog företaget ett stort steg på denna resa genom ett långfristigt avtal med företaget Infinited Fiber Company, en leverantör av cirkulära material. Genom partnerskapet tar Lindex ett steg vidare mot en hållbar framtid, där integration av innovativa lösningar och partnerskap är nycklar till övergången till en mer ansvarsfull och hållbar textilindustri.

FRAMTIDSSÄKRING GENOM EN DIGITAL TRANSFORMATION

FRAMTIDSSÄKRING GENOM EN DIGITAL TRANSFORMATION

Lindex fortsatte att driva digitalisering. Inom ramen för sitt digitala butikskoncept implementerar Lindex ett nytt mobilt POS-system (Point of Sales) och integrerar RFID-teknik för att förbättra kundupplevelsen. Lindex utvecklade också ett AI-verktyg, “Lindex Copilot”, som stöder butiksanställda i deras dagliga arbetsuppgifter. Dessutom införde Lindex sitt nya system för hantering av produkters livscykel (PLM), som syftar till att öka transparensen samt förbättra effektiviteten i värdekedjan.

FOKUS PÅ PREMIUM OCH LYX

FOKUS PÅ PREMIUM OCH LYX

Stockmanndivisionen fokuserar allt mer på kategorierna premium och lyx. Divisionen säljer över 150 varumärken med en mycket begränsad distribution, och år 2023 lanserade Stockmann nya premium- och lyxvarumärken såsom Max Mara Studio, Lardini och Diptyque. Louis Vuitton öppnade en exklusiv butik på varuhuset i Helsingfors centrum i april.